دوره جامع شخصیت شناسی آرکی تایپ

990000 تومان

این یک دوره غیرحضوری است!

به محض ثبت نام میتونید فیلمهای دوره را ببینید.

شما با این محصول همه اطرافیان خودتان را میشناسید.

این محصول شامل 300 تست شخصیت شناسی است.

قبل از شروع دوره حتماً برگه تستهای شخصیت شناسی را پرینت کنید.

 

دوره جامع شخصیت شناسی آرکی تایپ

990000 تومان