دوره جامع نقشه راه خودشناسی

تصویر شاخص

دوره جامع نقشه راه خودشناسی

(بیداری قهرمان درون)

◊ اگر هنوز برای رسیدن به هدفتان از این شاخه به آن شاخه می‌پرید.

◊ اگر در زندگی به دنبال آرامش واقعی می‌گردید.

◊ اگر دیگران شما را و نیز شما دیگران را خوب درک نمی‌کنید.

◊ اگر هنوز در حسرت اتفاقات گذشته مانده‌اید.

◊ اگر هنوز خودتان و توانمندیهایتان را نشناخته‌اید.

◊ اگر قوانین حاکم بر جهان هستی را نمی‌شناسید.

همه ما باید از حداکثر استعدادها و توانمندی‌هایمان استفاده کنیم.

ما به دلیل نداشتن یک نقشه واضح برای رسیدن به موفقیت، هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کنیم.

این دوره با زبان ساده و مرحله به مرحله شما را تا رسیدن به اهدافتان هدایت می‌کند.

کهن الگوی معصوم و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی یتیم و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی جنگجو و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی حامی و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی جستجوگر و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی نابودگر و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی عاشق و راههای به تعادل رساندن آن
کهن الگوی آفرینشگر و راههای به تعادل رساندن آن

بیش از ۱۸ ساعت ویدئوی آموزشی با فرمت MP4

محتوای صوتی با فرمت MP3

بیش از ۳۰ تمرین کاربردی

۱۶۰ تست بیداری قهرمان درون به همراه پاسخنامه

مدرس: حامد سلیمانی (کارشناس ارشد مشاوره و مدرس خودشناسی)

نوع نگاهی جدید به زندگی پیدا میکنید

دقیقاً پیدا میکنید که کجای زندگی هستید

جواب سوالات زندگی تان را پیدا میکنید

قضاوتهایتان نسبت به خودتان و دیگران تغییر میکند

۱۲ مرحله سفر قهرمانی را میشناسید و سفر قهرمانی خودتان را آغاز میکنید

اگر فکر میکنی دقیقا میدونی کجای زندگی هستی

اگر فکر میکنی بهارین خودت هستی

اگر میکنی به همه اهدافت رسیدی

توی این دوره شرکت نکن!

پاسخنامه تست‌ها

مقدمه

۲۵دقیقه

سوالات تست ها

۳۳دقیقه

جلسه اول (تعریف سفر قهرمانی)

۳۵دقیقه

جلسه اول (تعریف سفر قهرمانی)

۳۵دقیقه

جلسه دوم (خصوصیات قهرمان)

۳۰دقیقه

جلسه دوم (خصوصیات قهرمان)

۳۰دقیقه

جلسه سوم (مراحل سفر قهرمانی)

۰۱:۰۱ساعت

جلسه سوم (مراحل سفر قهرمانی)

۰۱:۰۱ساعت

جلسه چهارم (معصوم بخش اول)

۳۸دقیقه

جلسه چهارم (معصوم بخش اول)

۳۸دقیقه

جلسه پنجم (معصوم بخش دوم)

۵۲دقیقه

جلسه پنجم (معصوم بخش دوم)

۵۲دقیقه

جلسه ششم (معصوم بخش سوم)

۵۸دقیقه

جلسه ششم (معصوم بخش سوم)

۵۸دقیقه

جلسه هفتم (یتیم بخش اول)

۵۶دقیقه

جلسه هفتم (یتیم بخش اول)

۵۶دقیقه

جلسه هشتم (یتیم بخش دوم)

۳۹دقیقه

جلسه هشتم (یتیم بخش دوم)

۳۹دقیقه

جلسه نهم (یتیم بخش سوم)

۵۴دقیقه

جلسه نهم (یتیم بخش سوم)

۵۴دقیقه

جلسه دهم (یتیم بخش چهارم)

۵۵دقیقه

جلسه دهم (یتیم بخش چهارم)

۵۵دقیقه

جلسه یازدهم (جنگجو بخش اول)

۴۳دقیقه

جلسه یازدهم (جنگجو بخش اول)

۴۳دقیقه

جلسه دوازدهم (جنگجو بخش دوم)

۴۴دقیقه

جلسه دوازدهم (جنگجو بخش دوم)

۴۴دقیقه

جلسه سیزدهم (جنگجو بخش سوم)

۴۸دقیقه

جلسه سیزدهم (جنگجو بخش سوم)

۴۸دقیقه

جلسه چهاردهم (حامی بخش اول)

۳۹دقیقه

جلسه چهاردهم (حامی بخش اول)

۳۹دقیقه

جلسه پانزدهم (حامی بخش دوم)

۳۳دقیقه

جلسه پانزدهم (حامی بخش دوم)

۳۳دقیقه

جلسه شانزدهم (حامی بخش سوم)

۲۹دقیقه

جلسه شانزدهم (حامی بخش سوم)

۲۹دقیقه

جلسه هفدهم (جستجوگر بخش اول)

۴۴دقیقه

جلسه هفدهم (جستجوگر بخش اول)

۴۴دقیقه

جلسه هجدهم (جستجوگر بخش دوم)

۴۱دقیقه

جلسه هجدهم (جستجوگر بخش دوم)

۴۱دقیقه

جلسه نوزدهم (جستجوگر بخش سوم)

۱۳دقیقه

جلسه نوزدهم (جستجوگر بخش سوم)

۱۳دقیقه

جلسه بیستم (جستجوگر بخش چهارم)

۲۰دقیقه

جلسه بیستم (جستجوگر بخش چهارم)

۲۰دقیقه

جلسه بیست و یکم (جستجوگر بخش اول)

۳۳دقیقه

جلسه بیست و یکم (جستجوگر بخش اول)

۳۳دقیقه

جلسه بیست و دوم (جستجوگر بخش دوم)

۲۸دقیقه

جلسه بیست و دوم (جستجوگر بخش دوم)

۲۸دقیقه

جلسه بیست و سوم (جستجوگر بخش سوم)

۳۲دقیقه

جلسه بیست و سوم (جستجوگر بخش سوم)

۳۲دقیقه

جلسه بیست و چهارم (عاشق بخش اول)

۳۹دقیقه

جلسه بیست و چهارم (عاشق بخش اول)

۳۹دقیقه

جلسه بیست و پنجم (عاشق بخش اول)

۳۰دقیقه

جلسه بیست و پنجم (عاشق بخش اول)

۳۰دقیقه

جلسه بیست و ششم (آفرینشگر بخش اول)

۳۸دقیقه

جلسه بیست و ششم (آفرینشگر بخش اول)

۳۸دقیقه

جلسه بیست و هفتم (آفرینشگر بخش دوم)

۴۱دقیقه

جلسه بیست و هفتم (آفرینشگر بخش دوم)

۴۱دقیقه

پاسخنامه تست‌ها

مقدمه

25دقیقه

سوالات تست ها

33دقیقه

جلسه اول (تعریف سفر قهرمانی)

35دقیقه

جلسه اول (تعریف سفر قهرمانی)

35دقیقه

جلسه دوم (خصوصیات قهرمان)

30دقیقه

جلسه دوم (خصوصیات قهرمان)

30دقیقه

جلسه سوم (مراحل سفر قهرمانی)

01:01ساعت

جلسه سوم (مراحل سفر قهرمانی)

01:01ساعت

جلسه چهارم (معصوم بخش اول)

38دقیقه

جلسه چهارم (معصوم بخش اول)

38دقیقه

جلسه پنجم (معصوم بخش دوم)

52دقیقه

جلسه پنجم (معصوم بخش دوم)

52دقیقه

جلسه ششم (معصوم بخش سوم)

58دقیقه

جلسه ششم (معصوم بخش سوم)

58دقیقه

جلسه هفتم (یتیم بخش اول)

56دقیقه

جلسه هفتم (یتیم بخش اول)

56دقیقه

جلسه هشتم (یتیم بخش دوم)

39دقیقه

جلسه هشتم (یتیم بخش دوم)

39دقیقه

جلسه نهم (یتیم بخش سوم)

54دقیقه

جلسه نهم (یتیم بخش سوم)

54دقیقه

جلسه دهم (یتیم بخش چهارم)

55دقیقه

جلسه دهم (یتیم بخش چهارم)

55دقیقه

جلسه یازدهم (جنگجو بخش اول)

43دقیقه

جلسه یازدهم (جنگجو بخش اول)

43دقیقه

جلسه دوازدهم (جنگجو بخش دوم)

44دقیقه

جلسه دوازدهم (جنگجو بخش دوم)

44دقیقه

جلسه سیزدهم (جنگجو بخش سوم)

48دقیقه

جلسه سیزدهم (جنگجو بخش سوم)

48دقیقه

جلسه چهاردهم (حامی بخش اول)

39دقیقه

جلسه چهاردهم (حامی بخش اول)

39دقیقه

جلسه پانزدهم (حامی بخش دوم)

33دقیقه

جلسه پانزدهم (حامی بخش دوم)

33دقیقه

جلسه شانزدهم (حامی بخش سوم)

29دقیقه

جلسه شانزدهم (حامی بخش سوم)

29دقیقه

جلسه هفدهم (جستجوگر بخش اول)

44دقیقه

جلسه هفدهم (جستجوگر بخش اول)

44دقیقه

جلسه هجدهم (جستجوگر بخش دوم)

41دقیقه

جلسه هجدهم (جستجوگر بخش دوم)

41دقیقه

جلسه نوزدهم (جستجوگر بخش سوم)

13دقیقه

جلسه نوزدهم (جستجوگر بخش سوم)

13دقیقه

جلسه بیستم (جستجوگر بخش چهارم)

20دقیقه

جلسه بیستم (جستجوگر بخش چهارم)

20دقیقه

جلسه بیست و یکم (جستجوگر بخش اول)

33دقیقه

جلسه بیست و یکم (جستجوگر بخش اول)

33دقیقه

جلسه بیست و دوم (جستجوگر بخش دوم)

28دقیقه

جلسه بیست و دوم (جستجوگر بخش دوم)

28دقیقه

جلسه بیست و سوم (جستجوگر بخش سوم)

32دقیقه

جلسه بیست و سوم (جستجوگر بخش سوم)

32دقیقه

جلسه بیست و چهارم (عاشق بخش اول)

39دقیقه

جلسه بیست و چهارم (عاشق بخش اول)

39دقیقه

جلسه بیست و پنجم (عاشق بخش اول)

30دقیقه

جلسه بیست و پنجم (عاشق بخش اول)

30دقیقه

جلسه بیست و ششم (آفرینشگر بخش اول)

38دقیقه

جلسه بیست و ششم (آفرینشگر بخش اول)

38دقیقه

جلسه بیست و هفتم (آفرینشگر بخش دوم)

41دقیقه

جلسه بیست و هفتم (آفرینشگر بخش دوم)

41دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره جامع نقشه راه خودشناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

1/298/000 تومان


بر اساس تئوری بیداری قهرمانان درون

این دوره شما را به یک سفر هیجان انگیز دعوت می‌کند

سفری که شما را به همه اهدافتان می‌رساند

شما در این دوره خوب زندگی کردن را یاد میگیرید

امتیازی ثبت نشده است
آخرین بروزرسانی: 5 سپتامبر 2021
مدرس

حامد سلیمانی

کارشناس ارشد مشاوره و مدرس خودشناسی
قیمت دوره

1/298/000 تومان