02144975349
0
محتوای آرامش درونی
دستاوردها و تجربیات

لایو با حامد سلیمانی | قسمت ۱۹

ایمان داشتن ایمان و باور، یکی از ارکان مهم در تحقّق هدف‌ها و آرزوهایمان است. ایمان یعنی یقین و اطمینان ما؛ هر چقدر ایمان داشته باشیم، همان قدر دریافت می‌کنیم؛ به بیان دیگر، بر حسب انتظارات و خواسته هایمان به ...