خانه » سنجه » آزمون MBTI
21 خرداد 1400

آزمون MBTI

به آزمون MBTI خوش آمدید

لطفا با دقت و با حوصله به تمامی سوالات پاسخ دهید

در صورتی که یه یک سوال پاسخ ندهید دکمه دریافت نتیجه کار نخواهد کرد.


معمولا کدام حس یا پاسخ به عمل شما نزدیک تر است؟

 

۱.آیا شناختن شما
۲.آیا
۳.شما معمولا
۴.روابط دوستانه شما
۵.می توانید به طور نامحدود
۶.در صحبت کردن با دوستانتان
۷.آیا معمولاً
۸.وقتی غریبه ها به شما توجه میکنند
۹.آیا عادت دارید
۱۰.آیا
۱۱.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح میدهید
۱۲.در بین دوستانتان آیا
۱۳.در یک محفل اجتماعی
۱۴.در میهمانی ها
۱۵.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۱۶.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۱۷.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۱۸.در یک مهمانی دوست دارید:
۱۹.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید
۲۰.در یک گروه بزرگ اغلب
۲۱.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید
۲۲.آیا افرادی که تازه با شما آشنا میشوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید
۲۳.آیا معمولاً منظورتان
۲۴.وقتی که غریبهها را ملاقات میکنید
۲۵.وقتی در جلسهای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود
۲۶.کدام به شما نزدیکتر است؟
۲۷.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا
۲۸.اگر معلم بودید ترجیح میدادید
۲۹.معمولاً با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار میکنید:
۳۰.در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح میدهید
۳۱.درشیوه ی زندگی تان ترجیح میدهید
۳۲.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۳.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۴.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۵.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۶.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۷.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۸.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۳۹.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۴۰.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۴۱.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۴۲.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۴۳.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۴۴.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
۴۵.اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید:
۴۶.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
۴۷.آیا در تصمیم گیری، بیشتر
۴۸.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
۴۹.احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار میآید؟
۵۰.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالبتر به نظر می آید؟
۵۱.فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است
۵۲.احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید
۵۳.آیا معمولا
۵۴.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۵۵.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۵۶.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۵۷.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۵۸.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۵۹.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۰.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۱.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۲.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۳.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۴.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۵.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۶.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۶۷.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
۶۸.آیا به طور طبیعی
۶۹.برای انجام یک کار، آیا
۷۰.هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید
۷۱.آیا مطابق برنامه عمل کردن
۷۲.هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
۷۳.اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
۷۴.آیا ترجیح می دهید:
۷۵.آیا
۷۶.آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه
۷۷.وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
۷۸.آیا
۷۹.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید:
۸۰.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۸۱.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۸۲.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۸۳.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
۸۴.آیا به طور کلی ترجیح میدهید
۸۵.وقتی برای یک روز جایی میروید، آیا ترجیح میدهید
۸۶.در مورد کارهای روزمره ترجیح میدهید
۸۷.آیا